Refinansiering med sikkerhet i hytteRefinansiering med sikkerhet i hytte

Norske husstander sitter med store mengder dyr gjeld. Vi blir stadig fristet med forbrukslån og kredittkort for å kunne kjøpe det vi vil ha. Dersom man ikke er forsiktig i bruken av dette, kan denne type gjeld raskt bli dyrt. Et resultat er at mange får problemer å betale. Da er refinansiering med sikkerhet et godt alternativ. Dette kan hjelpe deg med å få kontroll på økonomien din, slik den ikke lenger styrer hverdagen.

Hva er refinansiering?

Når du refinansierer tar du opp et nytt lån for å erstatte gjeld du allerede har. Hensikten med dette er å få bedre lånebetingelser. En av de viktigste betingelsene er å få en lavere rente på lånene. I tillegg vil det å samle flere små lån til ett større ha fordeler som både kostnader og oversikt.

Ved å samle flere lån til ett, betaler du færre termingebyr. Over tid kan dette bli en betydelig spart utgift. I tillegg vil du få bedre økonomisk kontroll når du har færre lån å forholde deg til. Da vet du hvor mye som går ut av kontoen hver måned, og hva du skylder totalt.

Refinansiering med sikkerhet

Et lån med sikkerhet betyr at du stiller eiendel som pant til banken. Denne typen lån er liten risiko for banken, og har dermed lavere rente enn usikrede lån. Har du for eksempel en hytte, har du mulighet til å bruke denne som pant. Da vil du kunne spare mye på å refinansiere dyr forbruks- og kredittkortgjeld. Denne typen gjeld er som regel usikret.

I tillegg til lavere rentesatser er der også andre fordeler dersom du refinansier med sikkerhet. Bankene er som regel villig til å låne ut et større beløp, og tilbyr lengre nedbetalingstid. Dette gir deg som forbruker større fleksibilitet i din daglige økonomi.
Lån med sikkerhet er ikke helt uten risiko. Dersom du alvorlig misligholder lånet har banken rett til å kreve at pantsatt eiendel blir tvangssolgt. Dette er viktig å være klar over før du går inn i en låneavtale. Så lenge du holder deg til låneavtalen vil ikke dette skje.

Hva kan brukes som sikkerhet?

Noe av det vanligste å bruke som sikkerhet er bolig, som hus eller leilighet. Tradisjonelt er dette de billigste lånene du kan få. I tillegg er også fritidsbolig, eksempelvis hytte, ofte brukt. Noen låntilbydere er også villig til å ta pant i bil eller båt. Det viktige er at verdien på det du stiller til pant er stor nok til å dekke lånet. En annen mulighet til å stille med sikkerhet er å bruke kausjonist. Det betyr at en annen person garanterer for lånet. Her må du være klar over at dersom du misligholder lånet, kan kausjonisten bli ansvarlig.

Hytte som sikkerhet

Dersom du eier en hytte kan den være et godt alternativ å bruke denne som sikkerhet. Da har du gode muligheter til å få en lav rente, og gode betingelser. Det varierer litt fra bank til bank hvor stor lånesum du får. Noen tilbyr opp til 85 % av hyttas markedsverdi. Her er det da relevant hvor stor del av hytta allerede er belånt. Eier du hytte uten lån, eller allerede har betalt ned en god del på lånet, har du en del fleksibilitet.

Det er som nevnt en viss risiko knyttet til å ta lån med sikkerhet. For en del er det en mer akseptabel risiko å stille fritidsbolig, heller enn primærbolig, til pant. Andre har kanskje allerede maksimal belåning på boliglån.

Til slutt

Du har mange valg for å minske både totalkostnader og månedskostnader dersom du har dyr gjeld. Dersom du har mulighet til å refinansiere disse lånene med sikkerhet vil du kunne bedre din økonomi betraktelig. Fritidsbolig kan være et svært godt valg for hva du vil stille som sikkerhet.

Kilder:

https://www.resursbank.no/lane-penger/refinansiering

Forbrukslån ved sykdom eller skadeForbrukslån ved sykdom eller skade

For å få innvilget lån må du ha betjeningsevne. Dette betyr i praksis at du må kunne vise til en fast inntekt. Hvor mye du må ha i årlig inntekt avhenger av hvor mye du søker om. Er du sykemeldt på grunn av en sykdom eller skade, men skal tilbake i jobb, kan du fortsatt søke om lån. Har du derimot mistet inntekt på grunn av sykdom eller skade blir det mer utfordrende.

Forbrukslån uten arbeidsinntekt

Når bankene vurderer en søknad om forbrukslån er det kredittvurderingen og den årlige inntekten som legges til grunn. De krever ikke pant i boligen eller egenkapital som sikkerhet, og har derfor et minstekrav til årlig inntekt. Har du blitt syk eller skadet, og mottar sykepenger, kan du vise til en fast inntekt. Både sykdom og skader kan være forbigående, og flere er tilbake i jobb i løpet av de første månedene.

Har du derimot vært sykemeldt i over ett år og måttet gå over på arbeidsavklaringspenger, også kalt AAP, kan det bli mer utfordrende. Dette er en tidsbestemt stønad du kan motta i maksimalt tre år, og utgjør 66 % av din årlige inntekt. Den regnes enten ut i fra det siste året eller de siste tre årene, avhengig av hva du kommer best ut av med. Mottar du AAP har du fremdeles en inntekt, men den er redusert og du kan ikke vise til lønnet arbeid på samme måte. Det kan derfor bli mer utfordrende å få innvilget større lån, men det finnes muligheter.

Hva er forbrukslån

Forbrukslån er et begrep som brukes om lån hvor bankene ikke stiller med krav om pant i bolig eller egenkapital for å innvilge lån. Dette gjelder for både forbrukslån, smålån, mikrolån og kredittkort. Dette er lån du kan få innvilget uten å eie bolig eller å ha spart om noen former for egenkapital. Når bankene vurderer søknader om slike lån ser de på betalingsevnen og eksisterende gjeld. Du kan maksimalt ha fem ganger din årlige inntekt i gjeld. Dette inkluderer alle typer lån, både bil-, bolig- og studielån. I tillegg vil eventuelle kredittrammer regnes som gjeld, selv ubenyttet kreditt.

Men usikrede lån kan du låne inntil 500 000 kroner, med unntak av en lånetilbyder. Bank Norwegian tilbyr sine kunder forbrukslån på inntil 600 000 kroner. Disse lånene må nedbetales i løpet av fem år, men kan nedbetales raskere. Det finnes et unntak, og dette gjelder om du benytter deg av lån til refinansiering. Da vil du kunne velge å nedbetale lånet på maksimalt 15 år. For at bankene skal kunne innvilge refinansieringslån må lånevilkårene være bedre enn hva du har i dag.

Forbrukslån

 • Lån mellom 5 000 og 600 000 kroner
 • Effektiv rente ligger i gjennomsnitt på 14 %
 • Fleksibel nedbetaling på maksimalt 5 år
 • Kan nedbetales raskere enn avtalt ved å øke innbetalingene
 • Populært å bruke til oppussing, investering og refinansiering

Smålån

 • Lån fra 1 000 til 70 000 kroner
 • Effektiv rente på mellom 40 og 50 %
 • Kan nedbetales i løpet av 5 år
 • Lån under 20 000 kroner må derimot nedbetales i løpet av 12 måneder

Mikrolån

 • Lån mellom 1 000 og 20 000 kroner
 • Mellom 200 og 300 % i effektiv rente
 • Nedbetalingstid på 12 måneder
 • Dyreste lånet på markedet
 • Anbefales kun om du kan tilbakebetale ved neste lønning

Kredittkort

 • Ikke et faktisk lån, men tilgang til en kredittramme
 • Kreditt mellom 1 000 og 150 000 kroner
 • Effektiv rente rundt 18 %
 • Rentefri periode på 45 dager etter kjøp
 • Tilbakebetal kun benyttet kreditt
 • Skal ikke ta mer enn fem år å tilbakebetale
 • Anbefalt å betale tilbake brukt kreditt ved forfall for å unngå renter

Betaling av eksisterende lån ved sykdom eller skade

Når du tar opp forbrukslån eller andre lån er det verdt å legge merke til om banken tilbyr låneforsikring eller ikke. Er lånet forsikret når du blir sykemeldt,vil forsikringen overta betalingen av lånet i en bestemt periode. Dette gjelder gjerne for det ene året du kan være sykemeldt. Merk at du må ha vært sykemeldt i et bestemt antall dager før du kan benytte deg av forsikringen.
Skulle du bli ufør etter denne perioden, gjelder ulike regler for ulike lån. Når det kommer til forbrukslån kan man i noen tilfeller få slettet lånet. Hva som gjelder vil avhenge av hvilken forsikring du har og de vilkår som er knyttet til forsikringen. Du kan tegne ulike forsikringer som kan bidra i en slik situasjon.

 • Trygghetsforsikring
 • Betalingsforsikring
 • Lånebeskyttelse
 • Arbeidsledighetsforsikring

Kriterier for forbrukslån

 • Aldersgrense for å ta opp lån er 18 år
 • Du må kunne vise til fast inntekt
 • Møte bankens krav til årlig inntekt
 • Ikke ha betalingsanmerkning
 • Ingen pågående inkasso
 • Være medlem av folketrygden
 • Ha norsk bostedsadresse og telefonnummer
 • Få godkjent kredittvurderingen

Man må være 18 år for å kunne ta opp lån i Norge, men flere banker har valgt å øke aldersgrensen på forbrukslån. Flere har en aldersgrense på 21, 23 eller 25 år. Dette er for å unngå at unge tar opp mer lån enn de kan håndtere.

Når det kommer til årlig inntekt ligger kravet på mellom 100 000 og 250 000 kroner. Hvor mye du må ha i årlig inntekt avhenger av hvor mye du skal låne og hvor mye du har i gjeld fra før. Du kan ikke ha mer enn fem ganger din årlige inntekt i samlet gjeld. Tjener du 400 000 kroner i året, kan du ikke låne mer enn 2 millioner kroner.

Får du en betalingsanmerkning viser denne at du har misligholdt en betalingsavtale. Du vil dermed ikke få godkjent en kredittvurdering og bankene kan derfor ikke innvilge forbrukslån. Du har derimot muligheten til å søke om lån med sikkerhet, eventuelt med en kausjonist.

Å bli medlem av folketrygden skjer på to måter. Dersom du er født i Norge blir du automatisk registrert i folkeregisteret og blir medlem av den norske folketrygden. Er du ikke født i Norge kan du bli medlem gjennom din tilknytning til Norge. Har du bodd i eller arbeidet i og skattet til Norge de siste tre årene, blir du medlem.

Oppsummering

Å være syk eller skadet er ingen direkte hindring for å søke om forbrukslån. Du kan derimot oppleve å ikke få innvilget lån om du ikke kan vise til en årlig inntekt. I tilfeller hvor du går på AAP eller tidsbestemte stønader kan bankene velge å ikke innvilge lån på grunn av risikoen for tap av inntekt. Blir du uføretrygdet og får trygd, regnes dette som sikker inntekt og du kan få innvilget lån.

Lønner det seg å ta opp et forbrukslån eller SMS-lån i Norge?Lønner det seg å ta opp et forbrukslån eller SMS-lån i Norge?

Det er flere faktorer som vil avgjøre hvorvidt et forbrukslån eller SMS-lån vil lønne seg for deg. Når er det lurt å ta opp denne type lån, og hva er det beste av alternativet?

Forskjell på forbrukslån og mobillån

Både et forbrukslån og SMS-lån er usikrede lån. Det vil si at den som utsteder lånet ikke tar noen form for pant i dine eiendeler, som sikkerhet for lånet. Men det er noen vesentlige forskjeller mellom de to lånetypene, særlig i hvor høyt beløp du kan låne.

SMS-lån

Et SMS-lån var opprinnelig et lån du kunne få innvilget kun ved å sende en SMS. I Norge er det i dag strenge regler som regulerer hvordan søknadsprosessen for lån skal foregå. Dermed er det ikke lovlig å innvilge lån via SMS. Begrepet brukes gjerne i dag for mikrolån og smålån.
Et mikrolån eller smålån er, som navnet tilsier, lån av mindre beløp. Disse har ofte høye renter, og kort nedbetalingstid. Lånene er beregnet til å dekke uventede og kortsiktige lånebehov, hvor du ikke trenger å stille med sikkerhet for lånet.

 • SMS-lån er lån av mindre beløp
 • Lån uten sikkerhet
 • Ofte høyere rente enn forbrukslån
 • Kort nedbetalingstid

Forbrukslån

Et forbrukslån er et usikret lån, lik et SMS-lån. Kreditt du har fått innvilget, som kredittkort eller andre betalingskort, regnes også som et forbrukslån. Et forbrukslån ha opptil fem års nedbetalingstid. Forbrukslån tilbys ofte høyere lånebeløp, samt lengre nedbetalingstid, enn ved et mikro- eller smålån.
Forbrukslån har høyere renter enn sikrede lån. Men det har stort sett en lavere rente enn et SMS-lån. Når man tar opp et lån uten sikkerhet, innebærer det en høyere risiko for banken. Dermed er renten høyere, nedbetalingstiden kortere og lånebeløpet lavere enn for eksempel et boliglån.

 • Forbrukslån kan være både store og små beløp
 • Maksimalt fem års nedbetalingstid
 • Lån uten sikkerhet
 • Høyere rente enn lån med sikkerhet

Krav for lån uten sikkerhet og SMS-lån

Det stilles ulike krav for å få innvilget et forbrukslån og et SMS-lån, eller mikro- og smålån som det heter. Et SMS lån er som regel et betydelig mindre lån, enn et forbrukslån. Derfor stilles det også lavere krav til låntaker for å få lånet innvilget.

Et mikro- eller smålån tilbys også til låntakere som kanskje ikke har nok kredittverdighet til å få et forbrukslån. Dermed har flere mulighet til å låne mindre beløp, om man for eksempel trenger hjelp til å komme á jour en måned.

Rente på forbrukslån og mobillån

Forskjellen i rente på forbrukslån og SMS-lån kan være stor. For SMS-lån finnes det eksempler på årlige renter over 9 000 %! Det er heldigvis ikke standarden innenfor SMS-lån. En rask sammenligning viser at renten beveger seg mellom 20 til 120 %. Dette viser hvor viktig det vil være å sammenligne flere tilbud, før man signerer en låneavtale.

Renten på et forbrukslån varierer også fra bank til bank. Men det er ikke like stor avstand mellom de ulike bankene, som det er for SMS-lån. Generelt ligger renten på et forbrukslån mellom 10 til 15 %. Til sammenligning vil et boliglån ha en rente på rundt 2 %.

Ulik rente i samme bank

Én og samme bank kan markedsføre en rente fra 8 til 16 %. Hvem får tilbud om 8 %, og hvem får tilbud om 16 % rente? Hvilken rente du får tilbud av vil avhenge av flere faktorer, og er ofte knyttet til risikoen ved å ha deg som kunde.

Siden et forbrukslån og SMS-lån er et usikret lån, tar banken en høyere risiko ved å låne deg penger. Skulle du misligholde lånet er det ikke like enkelt for banken å få tilbake pengene sine, som det er ved et sikret lån med pant i eiendeler. Hvor høy risiko banken tar ved å innvilge deg lån, vil reflekteres i renten.

Kredittvurdering

Uavhengig av om det er SMS-lån eller forbrukslån du søker om, vil banken gjøre en kredittvurdering av deg. Denne er med på å avgjøre hvilken rente du får tilbud om. Spesielt avgjørende for renten er din årlige inntekt, og nåværende gjeld. Faktorer som alder, utdanning og kreditthistorie vil også påvirke renten du får tilbud om.

Når lønner det seg å ta opp et SMS-lån?

Mange som ikke kvalifiserer til å ta opp et forbrukslån, kan ha muligheten til å innvilge et mindre SMS-lån. Siden et SMS-lån er et lån på små beløp og med kort nedbetalingstid, vil det være aktuelt når du har et umiddelbart behov for å låne et mindre beløp. Om du skulle mangle en liten sum, som du vet du kan tilbakebetale innen kort tid, kan et et smålån eller mikrolån være en midlertidig løsning.

Siden det kan være svært høy rente på denne type lån, er det lurt å kun låne det beløpet du faktisk har behov for. Det er også viktig å være sikker på at du vil kunne tilbakebetale lånebeløpet innenfor tidsrammen du har planlagt.

Når lønner det seg å ta opp et forbrukslån?

Har du behov for å låne et lite eller større beløp, kan et forbrukslån være løsningen. Siden det ikke er krav om sikkerhet for denne type lån, trenger du ikke å eie bil eller eiendom for å få det innvilget. Det er derimot ulike krav som inntekt og eksisterende gjeldsgrad.

Det er sjeldent lurt å ta opp et forbrukslån for å betale en dyr ferie eller andre ting som forbrukes. Skal du derimot ta opp et lån for noe som kan tilføre deg verdi, vil det være mer lønnsomt. For eksempel om du skal pusse opp, og dermed tilfører boligen din verdi.

Alternativer til forbrukslån og SMS-lån

Det finnes også alternativer til forbrukslån og mikrolån. Et sted å begynne for å se alternativer til forbrukslån er forbrukslån.no. Skal du for eksempel kjøpe noe av høyere verdi, vil det være lurt å vurdere et lån med sikkerhet. Det kan være eiendeler som bil, MC, caravan eller bolig. Slike eiendeler finnes det egne lån for, med en vesentlig lavere rente.

Er planen din å pusse opp eller utbedre boligen, bør du undersøke om du kan øke eksisterende boliglån. Om du har betalt ned en stund på boliglånet ditt, kan det være rom for å øke lånet. Da kan du bruke beløpet du øker med til å pusse opp, og ha en helt annen rente på lånebeløpet enn et forbrukslån.

Det er allikevel ikke alle som trenger penger til noe som kan pantsettes, eller har eiendeler å pantsette. Mange opplever også at boliglånet ikke kan økes på nåværende tidspunkt. Da er ofte forbrukslån og SMS-lån de eneste alternativene.

Hva er best?

Når du skal velge mellom forbrukslån og mikro- eller smålån, må du først og fremst finne ut om du kvalifiserer til begge type lån. Kan du få innvilget begge typer lån, vil du nok erfare at du får tilbud om en bedre rente når du søker om et forbrukslån. Uansett hva du velger å søke om, er det viktig å sammenligne de faktiske kostnadene du må betale.